මහාවිහාරය වනාහි ථෙරවාදී බුදුදහමේ හදවතයි. ප්‍රථම ධර්මසංගායනාවෙන් ත්‍රිපිටකයට නැංවුණු බුදුවදන නිවැරදි අර්ථකථන සමඟ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට සුරක්ෂිත කළේද, ත්‍රිපිටකය ග්‍රන්ථාරූඪ කරමින් එහි චිරපැවැත්ම තහවුරු කළේද, පසුකලෙක ඇතිවුණු අධර්මවාදී වූ අභයගිරික ආදී විපරීත මත ඛණ්ඩනය කරමින් ථෙරවාදී බුදුදහම රැකගත්තේද මහාවිහාරයයි. මේ එසේ සුපිරිසිදුව තථාගත වචනය දීපනය කළ මහාවිහාරයේ අන්තර්ජාල අනුවාදයයි

පහාරාද සූත්‍රය

පූජ්‍ය පිටබැද්දර නිරෝධානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වන්නට යෙදුණු ධර්මදේශනාව. Download LQ MP4...

  • පිරිවෙන
  • අපේ ඉතිහාසය

අභිධර්ම සටහන්

ආරම්මණ විභාගය I, චිත්ත විභාගය I, ද්වාර විභාගය I, ද්වාර විභාගය II, කල්ප විභාගය I, කෘත්‍ය විභාගය I, පාරමිතා විභාගය I, චතුරාර්ය සත්‍යය විභාගය I, විඤ්ඤාන ධාතු සහ නිශ්‍රය වස්තු