සූසැට ආකාර වශීතාව සහිත ආශ්‍රවක්‍ෂයකර ඥනය


අතිපූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම මාහිමිපාණන් වහන්සේ
Download as PDF