මහත්ඵල ලැබීමට දන් පිංකම් කළ යුතු ආකාරය​

සම්පාදකයන් වහන්සේ
අතිපූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ

Download as PDFධර්මදානය සඳහා අනුග්‍රහය
හේරත් බණ්ඩාර මහතා
දිමුතු මුද්‍රණාලය – යක්කල