Author: Punya Sri

විනයො නාම බුද්ධසාසනස්ස ආයු

අතිපූජනීය නුවරඑළියේ ඤාණසීල මහස්ථවිරයන් වහන්සේ ඇතුළු විනයධර ස්වාමීන් වහන්සේලා විසින් පවත්වන්නට යෙදුණු විනය සාකච්ඡා මාලාව. Download MP4 2012.07.16 Download MP4 2012.07.23 Download MP4 2012.07.30 Download MP4 2012.08.13 Download MP4 2012.08.20 Download MP4 2012.08.27 Download MP4 2012.09.03 Download MP4 2012.09.10 Download MP4 2012.09.17 Download MP4 2012.09.24 Download MP4 2012.02.25 Download MP4 2012.03.10 Download MP4 2012.03.17 Download MP4 2012.03.31 Download MP4 2012.04.14 Download MP4 2012.04.21 Download MP4 2012.12.01 Download MP4 2012.12.08 Download MP4 2012.12.15 Download MP4 2012.12.22 Download MP4 2013.01.05 Download MP4 2013.01.12 Download MP4...

Read More