විකාල භෝජනයෙන් වැළකීමේ අනුසස් – විකාල භෝජනය – 02

විකාල භෝජනයෙහි ආදීනව දැක්වීම (ලටුකිකොපම සූත්‍රය, මජ්ඣිම නිකාය) එක් සමයක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ...

Read More