මහෝපාධ්‍යාය මාතර ශ්‍රී ඥානාරාම ස්වාමීන්වහන්සේ රචිත...