විභංග සූත්‍රය – හේතු ඵල විවරණ

පූජ්‍ය ගාල්ලේ ඤාණෝභාස ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් විභංග සූත්‍රය ඇසුරින් පවත්වන්නට යෙදුණු ධර්මදේශනාව....

Read More