මහාදුක්ඛක්ඛන්ධ සූත්‍රය

පූජ්‍ය කුණ්ඩසාලේ අරණගවේසී ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් මහාදුක්ඛක්ඛන්ධ සූත්‍රය ඇසුරින් පවත්වන්නට යෙදුණු...

Read More