දොළොස් ආයතනයක් විදර්ශනාවට – මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය

පූජ්‍ය මහව ඤාණාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වන්නට යෙදුණු ධර්මදේශනාව.

Read More