තිසරණයෙන් අමා දොර විවර කිරීම

අතිපූජනීය මීතලාවේ විනීත ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වන්නට යෙදුණු ධර්මදේශනාව. Download LQ MP4...

Read More