සීලයේ ආනිසංස පිළිබඳ දේශනා කරන ලද ධර්මදේශනාව

දේශකයන් වහන්සේ: පූජ්‍ය මහව ඤාණාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ

Download LQ MP4

Download HD MP4

Download MP3