අපවත්වී වදාළ අතිපූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ ජන්මදිනය අනුස්මරණය කරමින් පවත්වන්නට යෙදුණු විශේෂ ධර්මදේශනාව.
දේශකයන් වහන්සේ: පූජ්‍ය ගලේවෙල ඤාණදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ

Download LQ MP4

Download HD MP4

Download MP3