පූජ්‍ය ගලේවෙල ඤාණදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් ජීවක සූත්‍රය ඇසුරින් පවත්වන්නට යෙදුණු විශේෂ ධර්මදේශනාව.

Download LQ MP4

Download HD MP4

Download MP3