01-පෙරවදන


02-ප්‍රාතිමෝක්ෂ විමසුම


03-01-පාමොක් උදෙසීම (පුබ්බකරණ)


03-02-පාමොක් උදෙසීම (නිදානුද්දේසය)


03-03-පාමොක් උදෙසීම (පාරාජිකුද්දේසය)


03-04-පාමොක් උදෙසීම (සංඝාදිසේසුද්දේසය)


03-05-පාමොක් උදෙසීම (අනියතුද්දේසය)


03-06-පාමොක් උදෙසීම (නිසඟි පචිති ධර්ම)


03-07-පාමොක් උදෙසීම (ශුද්ධ පචිති ධර්ම)


03-08-පාමොක් උදෙසීම (පාටිදේසනීය ධර්ම)


03-09-පාමොක් උදෙසීම (සේඛියා ධර්ම)


03-10-පාමොක් උදෙසීම (අධිකරණසමථ ධර්ම)


04-01-හැඳින්වීම


04-02-නිදානුද්දේසය


05-01-පාරාජිකා (මෙථූනධම්ම සිකපදය)


05-02-පාරාජිකා (අදත්තාදාන සිකපදය)


05-03-පාරාජිකා (මනුස්සවිග්ගහ සිකපදය)


05-04-පාරාජිකා (උත්තරිමනුස්සධම්ම සිකපදය)


05-05-පාරාජිකා සමාලෝචනය


06-01-සංඝාදිසේස (සුක්ක විසට්ඨි සිකපදය)


06-02-සංඝාදිසේස (කාය සංසග්ග)


06-03-සංඝාදිසේස (දුට්ඨුල්ලවාචා සිකපදය)


06-04-සංඝාදිසේස (අත්තකාමපාරිචරිය සිකපදය)


06-05-සංඝාදිසේස (සංචරිත්ත සිකපදය)


06-06-සංඝාදිසේස (කුටිකාර සිට දුතියදුට්ඨදෝස සිකපදය දක්වා)


06-07-සංඝාදිසේස (පඨම සංඝභේද සිකපදය)


06-08-සංඝාදිසේස (දුතිය සංඝභේද සහ දුබ්බච සිකපද)


06-09-සංඝාදිසේස (කුලදූසක සිකපදය)


06-10-සංඝාදිසේස ආපත්තිවලින් නැඟී සිටීම


06-11-අනියත


07-01-නිස්සග්ගිය පාචිත්තිය (පඨම කඨින සිකපදය)


07-02-නිස්සග්ගිය පාචිත්තිය (දුතිය කඨින සිකපදය)


07-03-නිස්සග්ගිය පාචිත්තිය (තතිය කඨින සිකපදය)


07-04-නිස්සග්ගිය පාචිත්තිය (අඤ්ඤාතක විඤ්ඤත්ති සිකපදය)


07-05-නිස්සග්ගිය පාචිත්තිය (තතුත්තරි සිකපදය)


07-06-නිස්සග්ගිය පාචිත්තිය (පඨම සහ දුතිය උපක්ඛට සිකපද)


07-07-නිස්සග්ගිය පාචිත්තිය (රාජ සිකපදය)


07-08-නිස්සග්ගිය පාචිත්තිය (කෝසිය සිකපදය)


07-09-නිස්සග්ගිය පාචිත්තිය (කයවික්කය සිකපදය)


07-10-නිස්සග්ගිය පාචිත්තිය (පත්ත සිකපදය)


07-11-නිස්සග්ගිය පාචිත්තිය (ඌන පඤ්චබන්ධන සිකපදය)


07-12-නිස්සග්ගිය පාචිත්තිය (භේසජ්ජ සිකපදය)


07-13-නිස්සග්ගිය පාචිත්තිය (වස්සික සාටික සිකපදය)


07-14-නිස්සග්ගිය පාචිත්තිය (චීවර අච්ඡින්දන සිකපදය)


07-15-නිස්සග්ගිය පාචිත්තිය (පරිණත සිකපදය)


08-01-පාචිත්තිය (මුසාවාද වර්ගය)


08-02-පාචිත්තිය (භූතගාම වර්ගය)


08-03-පාචිත්තිය (ඕවාද වර්ගය)


08-04-පාචිත්තිය (භෝජන වර්ගය)


08-05-පාචිත්තිය (අචේලක වර්ගය)


08-06-පාචිත්තිය (සුරාපාන වර්ගය)


08-07-පාචිත්තිය (සප්පාණක වර්ගය)


08-08-පාචිත්තිය (සහධම්මික වර්ගය)


08-09-පාචිත්තිය (රතන වර්ගය)


08-10-පාටිදේසනීය සිකපද සතර


08-11-සේඛියා පන්සැත්තෑව


08-12-අධිකරණ සමථ


09-පුණ්‍යානුමෝදනාව