පූජ්‍ය. කුණ්ඩසාලේ අරණගවේසී ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් ගලේවෙල, බඹරගස්වැව, නෙළුම්ගල, ශ්‍රී කාවන්තිස්ස මහාවිහාරයෙහි දී පවත්වන ලද ‘සුත්ත සංවණ්ණනා’ නම් වූ ධර්මදේශනා මාලාවෙහි අඞ්ගුත්තර නිකායට අයත් ධර්මදේශනාව.