කළගුණ දත් සැරියුත් මහරහතන් වහන්සේ


අතිපූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම මාහිමිපාණන් වහන්සේ
Download as PDF