චක්‍රවර්ති සිංහනාද සූත්‍ර ධර්මදේශනය


අතිපූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම මාහිමිපාණන් වහන්සේ
Download as PDF

ධර්මදානය සඳහා අනුග්‍රහය
හේරත් බණ්ඩාර මහතා
දිමුතු මුද්‍රණාලය – යක්කල