පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් සම්මා දිට්ඨිය පිලිබඳව පවත්වන්නට යෙදුණු ධර්මදේශනාව.