අභිධර්මාවතරණය
(සතර පරමාර්ථ ධර්ම)


පූජ්‍ය  නාවල ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ
Download as PDF