පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් සචිත්ත සූත්‍රය ඇසුරින් පවත්වන්නට යෙදුණු ධර්මදේශනාව.