මහබෝසත් චර්‍ය්‍යාව

පූජ්‍ය නිකපිටියේ ගුණරතන ස්වාමීන් වහන්සේ

Download as PDFධර්මදානය සඳහා අනුග්‍රහය
හේරත් බණ්ඩාර මහතා
දිමුතු මුද්‍රණාලය – යක්කල