පූජ්‍ය කුණ්ඩසාලේ අරණගවේසී ස්වාමීන් වහන්සේ

06-ද්වේෂය දුරුකල යුතු ආකාරය – කකචූපම සූත්‍රය


05-අසිරිමත් කඨින චීවර පූජාව


04-ඨාන සූත්‍රය / භය සූත්‍රය


03-කාළකාරාම සූත්‍රය


02-සිල් සුවඳ


01-උතුම් සෝතාපන්න ඵලය