අතිපූජනීය නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ

175-ජටා සූත්‍රය


174-බුද්ධ චරිතය (බුද්ධගයා වන්දනාව)


173-අප්පමාද සූත්‍රය


172-ආකඞ්ඛෙය්‍ය සූත්‍රය


171-ආශ්චර්යවත් තථාගතයන් වහන්සේ


170-ඉතො භො සුගතිං ගච්ඡ


169-චුල්ලරාහුලෝවාද සූත්‍රය


168-චුල්ලහත්ථිපදෝපම සූත්‍රය


167-ෂට් අසාධාරණ ඤාණ


166-ඤාණවිභඞ්ග සූත්‍රය


165-ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය


164-අනේකජාති සංසාරං


163-චක්කවත්තිසීහනාද සූත්‍රය


162-සල්ලේඛ සූත්‍රය


161-මහාමඞ්ගල සූත්‍රය


160-මහාසතිපට්ඨාන සූත්‍රය


159-පරාභව සූත්‍රය


158-පත්තකම්ම සූත්‍රය


157-නිධිකණ්ඩ සූත්‍රය


156-මහාධම්මපාල ජාතකය


155-ලක්ඛණ සූත්‍රය


154-ගිරිමානන්ද සූත්‍රය


153-ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය


152-චක්කවත්තිසීහනාද සූත්‍රය


151-අප්පමාද සූත්‍රය


150-මහානිධාන සූත්‍රය


149-රාහුලෝවාද සූත්‍රය


148-සුභද්‍ර රහතන් වහන්සේ


147-පහාරාද සූත්‍රය


146-නිධිකණ්ඩ සූත්‍රය


145-සුමනා සූත්‍රය


144-පුබ්බණ්හ සූත්‍රය


143-චක්කවත්තිසීහනාද සූත්‍රය


142-ආසිවිසෝපම සූත්‍රය


141-අරියපරියේසන සූත්‍රය


140-අනාතපිණ්ඩිකෝවාද සූත්‍රය


139-ආශ්චර්යවත් තථාගතයන් වහන්සේ


138-අරියවංශ සූත්‍ර දේශනාව – භාවනාරාමතාය


137-අරියවංශ සූත්‍ර දේශනාව – සේනාසනසන්‌තුට්‌ඨියා


136-අරියවංශ සූත්‍ර දේශනාව – පිණ්‌ඩපාතසන්‌තුට්‌ඨියා


135-අරියවංශ සූත්‍ර දේශනාව – චීවරසන්‌තුට්‌ඨියා


134-ධර්මානුශාසනාව


133-ආර්ය අෂ්ඨාඞ්ගික මාර්ගය


132-දස නිජ්ජර වස්තු


131-ධජග්ග සූත්‍රය


130-ආනාපානසති භාවනා – 2


129-ආනාපානසති භාවනා – 1


128-මහාපරිනිබ්බාණ සූත්‍රය – 2007 වෙසක්


127-මහාකරුණා සමාපත්තිය


126-පිරිත් සජ්ඣායනා – මහාමංගල සූත්‍රය


125-පිරිත් සජ්ඣායනා – කරණීයමෙත්ත සූත්‍රය


124-පිරිත් සජ්ඣායනා – තෙසැත්තෑඤණ වන්දනාව


123-ඇනවුම් පිරිත


122-අටවිසි පිරිත


121-ආටානාටිය පරිත්තං චතුත්තකභාණවාරං


120-මහපිරිත – තතියකභාණවාරං


119-මහපිරිත – ආටානාටිය සූත්තං


118-මහපිරිත – සච්චවිභඞ්ග සූත්තං


117-මහපිරිත – අග්ගිකභාරද්වාජ සූත්තං


116-මහපිරිත – පරාභව සූත්තං


115-මහපිරිත – කසීභාරද්වාජ සූත්තං


114-මහපිරිත – ආලවක සූත්තං


113-මහපිරිත – මහාසමය සූත්තං


112-මහපිරිත – ධම්මචක්කපවත්තන සූත්තං


111-මහපිරිත – ඉසිගිලි සූත්‍රය


110-මහපිරිත – ගිරිමානන්ද සූත්‍රය


109-මහපිරිත – මහාචුන්දත්ථෙර බොජ්ඣඞ්ගං


108-මහපිරිත – මහාමොග්ගල්ලානත්ථෙර බොජ්ඣඞ්ගා


107-මහපිරිත – මහාකස්සපත්ථෙර බොජ්ඣඞ්ගං


106-මහපිරිත – ධජග්ග පරිත්තං


105-මහපිරිත – සූරිය පරිත්තං


104-මහපිරිත – චන්ද පරිත්තං


103-මහපිරිත – මෝර පරිත්තං


102-මහපිරිත – මිත්තානිසංස සූත්තං


101-මහපිරිත – මෙත්තානිසංස සූත්තං


100-මහපිරිත – ඛන්ධ පරිත්තං


99-මහපිරිත – කරණීය මෙත්ත සූත්තං


98-මහපිරිත – රතන සූත්තං


97-මහපිරිත – මහාමඞ්ගල සූත්තං


96-මහපිරිත – දසධම්ම සූත්තං


95-මහපිරිත – පච්චවෙක්ඛණා


94-මහපිරිත – ද්වත්තිංසාකාරො


93-මහපිරිත – සාමණේරපඤ්හො


92-මහපිරිත – දසසික්ඛාපදානි


91-මහපිරිත – සරණාගමනං


90-මහපිරිත – ආරාධනාව


89-සෙත් පිරිත් සහ තෙසැත්තෑ ඤණ සජ්ඣායනාව


88-ලෝකවිදූ වූ සුමේධ වූ …


87-රතන සූත්‍රය


86-ලක්ඛණ සූත්‍රය


85-මහාපරිනිබ්බාන සූත්‍රය


84-සිතේ සමබරතාවයට භාවනාව


83-භාවනා


82-ආනාපානසති භාවනා


81-සිඟාලෝවාද සූත්‍රය


80-ප‍්‍රමාද විහරණය සංසාර භයට හේතුවක්


79-මහාකරුණාව


78-මහාමංගල සූත්‍රය


77-කුලූපසංකමන සූත්‍රය


76-ආනාපානසති භාවනා


75-කම්මවිභංග දේශනාව


74-දුක්ඛ නිරෝධය


73-දේවතානුමෝදනා ආනිසංස


72-දාරුක්ඛන්ධෝපම සූත්‍රය


71-රට්ඨපාල මහරහතන් වහන්සේ


70-සිත දියුණු කිරීම


69-චක්කවත්තීසීහනාද සූත්‍රය


68-බෝධ්‍යාංග


67-භගවා ගුණය


66-සිල්වතුන්ට පූජා සත්කාර කිරීමේ ආනිසංස


65-සම්මාදිට්ඨිය


64-භාවනා පළිබෝධ


63-තම තමාගේ ජීවිතයට තම තමා ප‍්‍රිය ය.


62-අනුත්තරියධම්ම සූත්‍රය


61-අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා


60-ආනාපානසතිය වැඞීම


59-අච්ඡරාසඞ්ඝාත සූත්‍රය


58-ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය


57-කඨින අනුමෝදනාව


56-මේ ශ්‍රී සද්ධර්මය ප‍්‍රඥවන්තයන්ට යි.


55-ගුවන්විදුලි ධර්ම සාකච්ඡාව


54-දේවදූත සූත්‍රය – ගුවන්විදුලි ධර්ම දේශනාව


53-අප කළ පින් අන් අයට දිය හැකි ද?


52-භගවා බුදුගුණය


51-චක්කවත්තීසීහනාද සූත්‍රය


50-සිත ආරක්‍ෂා කිරීමේ ආනිසංස


49-දෙලොව ම සැනසෙන එක ම දහම


48-ධම්මවිචය සම්බොජ්ඣංගය


47-කළගුණ සැලකීම


46-කාළකාරාම සූත්‍රය


45-මහාසතිපට්ඨාන සූත්‍රය


44-අතර මග නො නැවතී නිවනට…


43-ඔබ සැප සොයන මග නිවැරදි ද?


42-පණ්ඩිතයන් ඇසුරු කරන්නා පිරිහීමට පත් නො වෙයි.


41-ශ‍්‍රද්ධාව


40-සාම ජාතකය


39-සමග්ගානං තපෝ සුඛෝ.


38-සිත රැකුමෙන් සුව ගෙන දේ.


37-සිවුබඹ විහරණ


36-උතුම් බුදුගුණය හා නිවනට මග


35-උතුම් නිධානය


34-වෙස්සන්තර ජතකය


33-අනේකජාති සංසාරං


32-ආනාපානසති භාවනාව


31-සෙනසුන් පිදුම


30-ලාභ සත්කාර ලැබෙන මාර්ගය හා නිර්වාණ මාර්ගය


29-ධර්මානුශාසනාව


28-දීමේ ආනිසංස


27-දක්ඛිණාවිභංග සූත්‍රය


26-දන් දිය යුත්තේ ඇයි?


25-අන්තරභවවාද විසඳුම


24-ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරිං


23-දානානිසංස


22-හැකිතාක් කුසල් කරන්න.


21-කරණීයමෙත්ත සූත්‍රය


20-පණ්ඩිතපඤ්ඤත්ත සූත්‍රය


19-කුසලාකුසල ධර්ම


18-ශ්‍රේෂ්ඨ වන්නේ කුමක් ද?


17-ඔබත් පිනට බය ද?


16-මවුපිය උපස්ථානය සත්පුරුෂ ගුණයකි.


15-පණ්ඩිතපඤ්ඤත්ත සූත්‍රය


14-විසාඛා මහෝපාසිකාවට දෙසූ අවවාද


13-සැමට පිහිට වන පින


12-සමගි වන්න


11-පණ්ඩිතපඤ්ඤත්ත සූත්‍රය


10-පින් දීමේ වැදගත්කම


09-පත්තකම්ම සූත්‍රය


08-සතර සංග‍්‍රහ වස්තු


07-සත්පුරුෂ දානය


06-සෝවාන් ඵලය ශ්‍රේෂ්ඨ යි.


05-සත්පුරුෂයන්ගේ දානය


04-තෙරක් නැති සසර


03-සුමනා සූත්‍රය


02-යසස ලැබෙන්නට නම්


01-සෝවාන් ඵලය ශ්‍රේෂ්ඨ යි.