අතිපූජනීය මීතලාවේ විනීත මාහිමිපාණන් වහන්සේ විසින් පවත්වන්නට යෙදුණු ධර්මදේශනාව.