පූජ්‍ය මකුලෑවේ සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ

04-අරියවංශ සූත්‍ර දේශනා අට්ඨකථා පදගතාර්ථ


03-ධජග්ග සූත්‍රය


02-වලාහක සංයුත්තය


01-ඡ චක්ක සූත්‍රය