විස්තර සහිත
අභිධම්මමාතිකා පාළි ව්‍යාඛ්‍යානය

Download as PDF