පිරිවෙස් මානත් පිරීමේදී දත යුතු කරුණු
චතුර්විධ කර්ම සහ
අටුවාව පිළිබඳ කෙටි හැඳින්වීමක්

පූජ්‍ය මකුලෑවේ සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ

Download as PDF