පූජ්‍ය ඉබ්බාගමුවේ චින්තානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ

01-අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රය