අතිපූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ විසින් පවත්වන්නට යෙදුණු ධර්ම සාකච්ඡාව.