අතිපූජනීය කඩවැද්දුවේ ශ්‍රි ජිනවංශාභිධාන මහනාහිමියන්ගේ නිස්සරණ දිවි මගෙහි අසිරිමත් ජීවන තොරතුරු

Download as PDF