පාරුපනනය
(චීවරප්‍රමාණාදිය සහිතයි)

අතිපූජනීය ශ්‍රී සීලරතන සරණජෝතිතිස්සාභිධාන මහනායක ස්වාමීන්‍ද්‍රයන් වහන්සේ

Download as PDF