සිත නිවන නිස්සරණ වන අරණ
(මීතිරිගල නිස්සරණ වනය)

Download as PDF