පූජ්‍ය මහව ඤාණාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් රතන සූත්‍රය ඇසුරින් පවත්වන්නට යෙදුණු ධර්මදේශනාව.

Download LQ MP4

Download HD MP4

Download MP3