අසමසම බුදු පියාණෝ

සම්පාදක
ත්‍රිපිටකාචාර්ය, අභිධර්ම විශාරද
පූජ්‍ය දිගන සුගතවංස ස්වාමීන් වහන්සේ

Download as PDFධර්මදානය සඳහා අනුග්‍රහය
හේරත් බණ්ඩාර මහතා
දිමුතු මුද්‍රණාලය – යක්කල