පූජ්‍ය. මකුලෑවේ සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වන ලද ධර්මදේශනාව.