පූජ්‍ය කුණ්ඩසාලේ අරණගවේසී ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් කකචූපම සූත්‍රය ඇසුරින් පවත්වන්නට යෙදුණු ධර්මදේශනාව.

Download LQ MP4

Download HD MP4

Download MP3