​පා අවුක් භාවනා මාර්ගය (සමථ – විපස්සනා)​

සංස්කරණය
නා උයන අරණ්‍ය සේනාසනය

Download as PDFධර්මදානය සඳහා අනුග්‍රහය
හේරත් බණ්ඩාර මහතා
දිමුතු මුද්‍රණාලය – යක්කල