සම සතළිස් කර්මස්ථාන භාවනා​

සම්පාදකයන් වහන්සේ
අති පූජ්‍ය නාඋයනේ අරියධම්ම ස්වාමිපාදයන් වහන්සේ

Download as PDFධර්මදානය සඳහා අනුග්‍රහය
හේරත් බණ්ඩාර මහතා
දිමුතු මුද්‍රණාලය – යක්කල