පියඋරුමයෙහි පිය මැන​

සම්පාදකයන් වහන්සේ
පූජ්‍ය කොස්වත්තේ අරියවිමල ස්වාමීන් වහන්සේ

Download as PDFධර්මදානය සඳහා අනුග්‍රහය
හේරත් බණ්ඩාර මහතා
දිමුතු මුද්‍රණාලය – යක්කල