අතිපූජනීය නුවරඑළියේ ඤාණසීල මහස්ථවිරයන් වහන්සේ විසින් පවත්වන්නට යෙදුණු ධර්මදේශනාව.