කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව​

සම්පාදකයන් වහන්සේ
බුරුම ජාතික අග්ගමහා පණ්ඩිත අති ගෞරවාර්හ ජනකාභිවංසාභිධාන මහා නාහිමි.
පරිවර්තනය – වලවේ සුමේධාලෝක හිමි

Download as PDF