ගුණමිණි පවත – සිරි ජිනවංශ ථේරාපදානය 

පද රචනය – දිගන සුගතවංශ හිමි

  DOWNLOAD AS PDF