අමා බිංදු – සිරි නැණරම් මාහිමි ගුණ සමරුව

යෝගාවචර ජීවිතයට කමටහන් බණ

ආනාපානසති භාවනාව II       

යොගාවචරොපදෙශය    

ශමථ විදර්ශනා භාවනා මාර්ගය

භාවනා උපදෙස් සහිත විදර්ශනා පරපුර

සප්ත විශුද්ධිය සහ විදර්ශනා ඥාන

      සුගතෝවාදය             

භාවනා මාර්ගය

   කමටහන් දේශනා   

සත් අනුපස්සනා

විමුක්ත විමුක්තිය