තිලොව අවධි කළ දසබල සිංහ නාදය

නිවැරදි භෝජනය සහ දානය

    ශාසන පිළිවෙත          

         කඨිනය                  

මහා පුරුෂ දේශනා I

මහා පුරුෂ දේශනා II

ඉසිපතනේ මිගදායේ

පිරිහුණු ගම

ප්‍රඥාලෝකය

සක්මන

සතරක ආකාරය දැනගනිමු

සුගතිය සහ නිවනට මඟ