මහා සී සයාඩො විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය

විපස්සනා නයප්පකරණය  පරිච්ඡේද I,II

විපස්සනා නයප්පකරණය  පරිච්ඡේද III, IV

විපස්සනා නයප්පකරණය  පරිච්ඡේද V, VI

විපස්සනා නයප්පකරණය  පරිච්ඡේද VII, VIII

විපස්සනාව පෙලගැස්ම 

පා ඖක් සයාඩො විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය

මොක්පුර රන්දොර නිබ්බාන ගාමිණී පටිපදා