ආරම්මණ විභාගය I

චිත්ත විභාගය I

ද්වාර විභාගය I

ද්වාර විභාගය II

කල්ප විභාගය I

කෘත්‍ය විභාගය

පාරමිතා විභාගය

සක්වල විභාගය

චතුරාර්ය සත්‍යය විභාගය

විඤ්ඤාන ධාතු සහ නිශ්‍රය වස්තු

සටහන් පිළියෙල කිරීම – මංජුල රාජපක්ෂ මහතා