අභිධර්ම ප්‍රකාශය

නම් වූ

අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහ විස්තරය

ප්‍රථම භාගය

සම්පාදනය: පණ්ඩිත ආභිධම්මික දොඩම්පහල කවිධජ ස්වාමීන්වහන්සේ