අතිපූජනීය මීතලාවේ විනීත ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වන්නට යෙදුණු ධර්මදේශනාව.