පණ්ඩිත යගිරල පඤ්ඤානන්ද නායක ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් රචිත

බාලාවතාර වර්ණනාව