පූජ්‍ය නාවල ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වන්නට යෙදුණු ධර්මදේශනාව.